Search form

Lúkas 24:13

Yesu atɛmɛri bakoŋo bhi bati apay ndǔ mbi Ɛmayus

(Mk 16.12-13)

13Nkúbhɛ́ ɛwak ɛyɔ, bakoŋo Yesu bati apay báfá Yerúsalɛm bare rɔŋ ndu mɔ́tɔk anɛ bábhìŋɨ bɛ Ɛmayus, nɛkɔ̌ ɛnɛn nɛchi mbɔ bɔkilɔ́mɛta nɛ́nɛnamɔt nɛ ɛbhɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index