Search form

Lúkas 24:15

15Ɛnɛ́ bárɛ̀m mánkɛm nɔkɔ ɛpʉ́ítí nɛ batɨ, mbɔŋ Yesu arɔk kɛkwɔt nɛ bhɔ ankɔ nɔkɔ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index