Search form

Lúkas 24:16

16Kɛ ɛ́bhák mbɔ bɛ́ bágwɔt amɨ́k ayap. Bɔ́ kɛrɨŋɨ bɛ́ chí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index