Search form

Lúkas 24:17

17Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntɨkɨ ndak bǎkɔ̀ mǎndɛmɛ nɔkɔ ɛnyunɛ?” Báté nsónso.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index