Search form

Lúkas 24:18

18Mmu wap amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Klópas abhɛ́p yɛ yi bɛ, “Ndiɛrɛ wɔ kɛ ɔ́chí kɛnkɔ̌ anɛ átwɔ́ Yerúsalɛm anɛ ábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari arɛ́ ndǔ manywɔbhɛ́-nɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index