Search form

Lúkas 24:19

19Abhɛ́p bɛ, “Ntɨkɨ mɛnyɨŋ?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí nɛ Yesu anɛ Násárɛt. Achi nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm, nɛ atɔ́ŋ bɛsí bho nɛ bɛsí Mandɛm bɛ bɛtaŋ Mandɛm bɛchi nɛ yi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m nɛ ɛbhɛn yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index