Search form

Lúkas 24:21

21Sɛ́bhaka nyaka ntɨ bɛ yí kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́fɛ́rɛ bo Israɛl ndǔ ɛsɔŋɔri. Ɛ́chí nɛ́nɛ manywɔp arat ɛnɛ́ ndak anɛ́ áfákárí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index