Search form

Lúkas 24:22

22Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛ́chí bɛ́ mbɔk baghɔrɛ́ ndǔ nkwɔ ywɛsɛ bákʉ batí átaka bhɛsɛ amɛm. Bárɔ́k ndǔ nnɛm běti bheti,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index