Search form

Lúkas 24:23

23kɛ bákɛ ghɔ Yesu. Bápɛtnsɛm barɛm bɛ bághɔ̌ bo mbɔ bɔángɛl Mandɛm ndǔ kɛnɔ́ amɨ́k antifú abhɛn bághátí bhɔ bɛ Yesu achi nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index