Search form

Lúkas 24:24

24Mbɔk bo abhɛn báchí nyaka ndǔ nkwɔ́ ywɛsɛ bárɔ́k ndǔ nnɛm bághɔ́ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ baghɔrɛ́ bhɔ bárɛ́mɛ́, kɛ bɔ́ kɛghɔ́ mbɔŋ Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index