Search form

Lúkas 24:26

26Pú Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, abhɔ̌ŋ nyaka bɛghɔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛn mɛnkɛm kɛ anchwe ndǔ kɛfɔ ɛki?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index