Search form

Lúkas 24:27

27Yesu abho yɛ mɛnɛnɛ ntá yap bɛ manjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti yi amɛm Ɛkáti Mandɛm, bɛ́bho ndǔ Basɨŋɨ Moses bɛrɔ́ŋ bɛghaka ndǔ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index