Search form

Lúkas 24:29

29Kɛ bájwɛ́ yi, barɛm bɛ, “Bʉrɛ́ nɛ bhɛsɛ. Nywɔp nɛ́rɔŋ nɛ mbaŋ anaŋ ǎgiri.” Arɔk yɛ bɛbhʉrɛ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index