Search form

Lúkas 24:30

30Mpok nɛnyíɛ́ ákwáy nɔ́kɔ́, asɔt ɛkpɔkɔ́ brɛt. Áchyɛ́ bakak ntá Mandɛm. Abho yɛ bɛ́bɔ́kɔ́ti anchyɛ nɔkɔ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index