Search form

Lúkas 24:32

32Babho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Nyakányɛt maŋák achi mbʉ bhɛsɛ antɨ mpok yi árɛ̀m kɛpɨ nɛ bhɛsɛ ambi, anɛnɛ nɔkɔ basɨŋ ntá yɛsɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index