Search form

Lúkas 24:33

33Báfáte tɛ́mté bápɛtnsɛm Yerúsalɛm. Bághɔ́ bǒnto Yesu bati byo nɛ amɔt nɛ bakoŋo bhi abhɛ́nɛ́fú abhɛn báchí nɛ bhɔ́ ndǔ nɛbhʉɛt amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index