Search form

Lúkas 24:34

34Nɛchwe báchwé, bágháti bhɔ bɛ, “Acha apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m tɛtɛp! Atɔ̌ŋ mmʉɛt ntá Símun!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index