Search form

Lúkas 24:35

35Bǒbhɔ bati apay bágháti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari ambi, nɛ ɛnyu bɔ́ bárɨ́ŋɨ́ yi mpok yi abɔkɔti brɛt achyɛ bhɔ manyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index