Search form

Lúkas 24:36

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Jn 20.19-23; Bk 1.6-8)

36Ɛnɛ́ bárɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi, mbɔŋ Yesu abhesi bɛsí bhap! Arɛm bɛ, “Kpák ámbák nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index