Search form

Lúkas 24:38

38Kɛ abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎcháy yi? Yi mǎmàkati amɛm batɨ yɛka?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index