Search form

Lúkas 24:39

39Ghɔ́ ká amɔ ya nɛ bɛkak ɛbha, mǎndɨŋɨ bɛ chi mɛ tɛtɛp. Mɔ́ ká mmʉɛ́t ya mǎngɔ bɛ chi mɛ. Ɛfóŋó ɛ́pú bhɔŋ mmʉɛt nɛ bɛghɛp mbɔ ɛnyǔ bǎghɔ́ bɛ mbɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index