Search form

Lúkas 24:4

4Ɛ́chá bhɔ ɛnyu bákʉ. Tɛ́mté wu, babhakanɛm bati apay nɛ ndɛn amʉɛt ɛnɛ́ ɛ́kɔ̀t ŋwaŋwǎŋwaŋ báté kɛkwɔt nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index