Search form

Lúkas 24:41

41Bábhɔ́ŋ maŋák tontó nɛ babhak maknkay bɛ yi achi nɛpɛ́m. Ɛkʉ bɔ́ kɛnókó bɛ ɛchi tɛtɛp. Yesu abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ yɛ̌nyɨŋ mɛnyiɛ fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index