Search form

Lúkas 24:44

44Aghati yɛ bhɔ́ bɛ, “Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ̀-nɛ́, chí nkúbhɛ́ barak anɛ mɛ̌ghàti nyaka bhe mpok mbʉɛt nɛ bhe. Mɛ̌ghàti nyaka be bɛ, mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bɛ́chi amɛm basɨŋɨ́ Moses nɛ amɛn abhɛn bɛchi ndǔ basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm Ɛkáti Bakway ɛ̌ti ya, bɛ́bhɔŋ bɛfu tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index