Search form

Lúkas 24:45

45Anɛnɛ yɛ nkaysi yap bɛ mánjwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index