Search form

Lúkas 24:46

46Aghati bhɔ bɛ, “Básɨŋ bɛ, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò abhɔŋ bɛ́ghɔ ɛsɔŋɔri, angú, nɛ bɛghaka manywɔp árát, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index