Search form

Lúkas 24:47

47Nɛ bɛ bábhɔŋ bɛghati bǒ bɛtɔk mɛnkɛm ndǔ nnyɛ́n ɛni bɛbho Yerúsalɛm bɛ Mandɛm ǎfòŋori bo abhɛn bátɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index