Search form

Lúkas 24:48

48Bǎchí batísiɛ́ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm nɛ bǎbhɔŋ bɛ́gháti bo bachak bɔ mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index