Search form

Lúkas 24:49

49Ghɔ́ ka, chɔŋ nto be akap anɛ Ɛtaya afyɛ́ bariɛp bɛ ǎtò ntá yɛka. Kɛ bǎbhɔŋ mɛ́noŋ fá amɛm ɛtɔk kpátɛ bɛtaŋ mɛ́mfu amfay mɛ́mbak nɛ bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index