Search form

Lúkas 24:5

5Bɛcháy bɛ́kɛ́m baghɔrɛ́ bhɔ tontó. Bátɛ́p bati amɨk. Bǒ-bhɔ bábhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí báyàŋ mmu anɛ achi nɛpɛ́m ndǔ nkwɔ́ bawú?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index