Search form

Lúkas 24:50

Yesu apɛtnsɛm ntá Mandɛm

(Mk 16.19-20; Bk 1.9-11)

50Yesu asɔt yɛ baghɔkɔ́ bhi, afú ɛtɔk nɛ bhɔ. Bárɔ́k bachwɔp ɛtɔk Bɛ́tani. Arɛ́, ayoŋ amɔ amfay, are yɛt bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index