Search form

Lúkas 24:51

51Ɛnɛ́ yi áyɛ̀t bhɔ, arɔ bhɔ́, Mandɛm asɔt yi ámpɛ́tnsɛm amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index