Search form

Lúkas 24:52

52Nɛ ndǔ yi ákò baghɔkɔ́ bhi báré chyɛ yi kɛnókó. Bápɛ́t yɛ nsɛm Yerúsalɛm nɛ bɛyǎ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index