Search form

Lúkas 24:6

6Apú fá. Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́ nyaka bɛ ɛbhɔŋ bɛfakari. Twɔ́ ká ghɔ nɛbhʉɛt anɛ bábhʉ́rɛ́ yi. Tɨ́k ka ndǔ yi ágháti bhe mpok ábhʉɛ́t atú Gálili nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index