Search form

Lúkas 24:7

7Yi arɛm nyaka bɛ, chɔŋ mámfyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm amɔ́ bǒ bɛbʉ́, mángó yi ndǔ ɛkotákátí, nɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index