Search form

Lúkas 24:9

9Bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm, bágháti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfakari ntá bǒnto Yesu bati byo nɛ amɔt nɛ bakoŋo bhi abhɛ́nɛ́fú mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index