Search form

Lúkas 3

Jɔ̌n Njwiti arɛm ɛ̌ti Yesu

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Jn 1.19-28)

1-2Mpok Jɔ̌n mmɔ̌ Sakaría achi amɛm baso, Mandɛm achyɛ yi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛghati bho. Mpok Tibériɔs achi mfɔ ngo anɛ ɛtɔk Rom ndǔ mamiɛ́ nɛku, Pɔ́ntiɔs Páílet abhak gɔ́bhanɔ atú Judɛ́ya, Hɛ́rɔd abhak mǔnti atú Gálili, mɔmáyi Fílip abhak mǔnti atú Itúria nɛ Trakonítis, nɛ Lisánias abhak mǔnti atú Abilene. Káyfas nɛ Ánas babhak bǒbati bachiǎkap Mandɛm. Mandɛm aghati Jɔ̌n mmɔ̌ Sakaría ɛnyɨŋ mpok yi achi amɛm baso, 3Jɔ̌n arɔk yɛ ndǔ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi atú Nnyɛ́n Jɔ́dan, angati nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛ bo mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap mánjwítí bhɔ́ bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ ɛbhap. 4Ɛbhak mbɔ ɛnyǔ Aisáya ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm asɨŋɨ nyaka amɛm ɛkáti yi bɛ:

“Mmǔ achi amɛm baso ǎbɨ̀k nɛ ɛyɔŋ amfay andɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Toŋtí ká mbi anɛ Acha áfʉɛ̀t arɛ́.

Kʉ́ ka mbǐ ywi ambak chak.

5Chók ká yɛ̌ntɨkɨ ɛ́yɛ́mɛ́,

mánkʉ yɛ̌ntɨkɨ njiɛ ngo nɛ yɛ̌ntɨkɨ mɔ́njiɛ andɔp mmɨk nɛbhʉɛt.

Nyabhɛ́ ká babhi anɛ achi ŋɔ́tí ŋɔ́tí,

mǎndansi anɛ́ achi gbokotí gbókótí,

6nɛ chɔŋ bǒ mankɛm mángɔ ndu Mandɛm ápɛ̀mɛ bho.’”

7Jɔ̌n arɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bárɔ̀ŋ ntá yi bɛ́ yi anjwiti bhɔ́ bɛ, “Bě bɛfé! Agha áyɛ́bhɛ́ be batú bɛ mǎnjaŋ mbi ndu bɛbʉɛ ntɛmsi Mandɛm anɛ átwɔ̀? 8Bǎbhɔŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bɛ bǎtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka tɛtɛp. Bǎkɛ́ chɔkɔ mǎndɛm bɛ́ bǎchí bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. Dɨŋɨ́ ká bɛ́ Mandɛm ǎkwáy bɛsɔt batay ánɛ ankʉ yɔ́ ámbak bɛbhárɛ́bhɔ Ábraham. 9Yɛ̌ chí nɛ́nɛ, sɛtɨ sɛ́chí bhʉ́rɛ́, nɛ bákway bɛkpɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛpu nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm tɛ ndǔ bakaŋ, mángʉɛp angó.”

10Bǒ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ nɔ́ bábhɛp Jɔ̌n bɛ, “Yi sɛ́bhɔ́ŋɔ́ yɛ bɛkʉ?” 11Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nkú ɛpay ánchyɛ́ amɔt ntá anɛ abhɨkɨ bhɔŋ, nɛ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛnyíɛ́ ánkɔ́rɛ́ nɛ anɛ abhɨkɨ bhɔŋ.”

12Babhɛbhɛ́ nkabhɛnti nkwɔ bárɔ́k bɛ yi anjwiti bhɔ. Bábhɛp yi bɛ, “Ntɔŋ, yi sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ?” 13Jɔ̌n akɛmɛ bɔ bɛ, “Bǎkɛ́ sɔt nkábhɛ́nti ɛ́ncha anɛ́ bǎbhɔŋɔ bɛsɔt.” 14Mbɔk batɛmɛ́ nɛnu nkwɔ́ bábhɛp yi bɛ, “Yí sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ sɔt nkáp ntá mmu nɛ bɛtaŋ, bǎkɛ́ bhat mmu ndak amʉɛt; dɔ̌ ká akap anɛ́ báchyɛ̀ bhe ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn bǎkʉ̀ ánkway bhe.”

15Bo bábhaka nyaka ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Jɔ̌n árɛ̀m nɛ ɛbhɛn yi ákʉ̀. Ɛ́kʉ bábho bɛbhɛp mmʉɛt mbák Jɔ̌n kɛ achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. 16Jɔ̌n akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Mɛ̌jwìti bhe nɛ manyiɛp. Kɛ mmu anɛ acha mɛ ǎtwɔ̀. Mbɨ́kɨ́ kwáy mmu anɛ nchí kaŋari nkwɔbhɛ́nya bɛkak ɛbhi. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ngó. 17Ǎtwɔ̀ nɛ nchán myákátí awɔ ndu bɛ́chák nkway bɛ amfáp ɛnɛ ɛrɨ nɛ bɛkpáfu. Ánáŋ ánkʉ́ nɔ, ansɔt mbwɔt antɛn ndu nkpánɛ́, anyɔ mmɨk, ansɔt bɛkpáfu amfyɛ amɛm ngó anɛ apu nɛmɛ.”

18Jɔ̌n arɛm bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak ndu bɛfyɛ bhɔ ntɨ ndu ánù bɛkʉ mánóko Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ yi aghati bhɔ. 19Jɔ̌n aji Mfɔ Hɛ́rɔd bɛ akwɛn ɛbhé Mandɛm ndu ásɔ́rɛ́ Hɛródias ngɔrɛ́ mɔ́máyi ábhay. Aji yí ɛ̌ti barak abʉ́abʉ achak ankɛm anɛ yi ákʉ́. 20Nɛ mɛ́máka ndǔ ɛbhɔ̌ mɛnkɛm, Hɛ́rɔd arɛm báfé Jɔ̌n amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Jɔ̌n ajwiti Yesu

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)

21Bápɛ́rɛ fe Jɔ̌n, anáŋ ǎjwìti nyaka bho. Ajwiti Yesu nkwɔ. Nɛ mpok Yesu ánɨ̀kmʉɛt, nɛbu nɛ́nɛ́nɛ. 22Ɛfóŋó Mandɛm asɔt mkpá ɛbhóŋó asɛp yi amʉɛt. Ɛyɔŋ ɛ́fú amfay ɛrɛm bɛ, “Wɔ ɔchí Mɔ́wa. Nkɔŋ wɔ tontó. Ɔ̌chyɛ̀ mɛ bɛyǎ maŋák”

Bachǐmbɨ Yesu Kristo

(Mt 1.1-17)

23Mpok Yesu ábhó bɛtɨk ɛbhi, achi nyaka mbɔ mamiɛ́ ɛsǎ nsɛm byó, bo mándɛm nɔkɔ bɛ Yesu chí mmɔ̌ Josɛ́f mmɔ̌ Héli, 24Héli mmɔ̌ Mátat, Mátat mmɔ̌ Lɛ́vi, Lɛ́vi mmɔ̌ Mɛ́lki, Mɛ́lki mmɔ̌ Jánai, Jánai mmɔ̌ Josɛ́f, 25Josɛ́f mmɔ̌ Matátias, Matátias mmɔ̌ Ɛ́mɔs, Ɛ́mɔs mmɔ̌ Náhum, Náhum mmɔ̌ Ɛ́sli, Ɛ́sli mmɔ̌ Nágai, 26Nágai mmɔ̌ Máat, Máat mmɔ̌ Matátias, Matátias mmɔ̌ Sémen, Sémen mmɔ̌ Jósɛk, Jósɛk mmɔ̌ Jóda, 27Jóda mmɔ̌ Joánan, Joánan mmɔ̌ Résa, Résa mmɔ̌ Sɛrúbabɛl, Sɛrúbabɛl mmɔ̌ Síltiɛl, Síltiɛl mmɔ̌ Nɛri, 28Nɛ́ri mmɔ̌ Mɛ́lki, Mɛ́lki mmɔ̌ Ádi, Ádi mmɔ̌ Kósam, Kósam mmɔ̌ Ɛlmádam, Ɛlmádam mmɔ̌ Ɛ́r, 29Ɛ́r mmɔ̌ Jóshua, Jóshua mmɔ̌ Ɛliɛ́sa, Ɛliɛ́sa mmɔ̌ Jórim, Jórim mmɔ̌ Mátat, Mátat mmɔ̌ Lɛ́vi, 30Lɛ́vi mmɔ̌ Símiɔn, Símiɔn mmɔ̌ Júda, Júda mmɔ̌ Josɛ́f, Josɛ́f mmɔ̌ Jónam, Jónam mmɔ̌ Ɛliákim, 31Ɛliákim mmɔ̌ Mɛléa, Mɛléa mmɔ̌ Mɛ́na, Mɛ́na mmɔ̌ Matáta, Matáta mmɔ̌ Nátan, Nátan mmɔ̌ Debhít, 32Debhít mmɔ̌ Jése, Jése mmɔ̌ Óbɛd, Óbɛd mmɔ̌ Bóas, Bóas mmɔ̌ Sálmɔn, Sálmɔn mmɔ̌ Náshɔn, 33Náshɔn mmɔ̌ Amínadap, Amínadap mmɔ̌ Rám, Rám mmɔ̌ Hɛ́rɔn, Hɛ́srɔn mmɔ̌ Pɛ́res, Pɛ́res mmɔ̌ Júda, 34Júda mmɔ̌ Jekɔ́p, Jekɔ́p mmɔ̌ Áisek, Áisek mmɔ̌ Ábraham, Ábraham mmɔ̌ Tɛ́ra, Tɛ́ra mmɔ̌ Náhɔ, 35Náhɔ mmɔ̌ Sɛ́rug, Sɛ́rug mmɔ̌ Réu, Réu mmɔ̌ Pɛ́lɛk, Pɛ́lɛk mmɔ̌ Ɛ́ba, Ɛ́ba mmɔ̌ Shɛ́la, 36Shɛ́la mmɔ̌ Kaínan, Kaínan mmɔ̌ Afásad, Afásad mmɔ̌ Shɛ́m, Shɛ́m mmɔ̌ Nóa, Nóa mmɔ̌ Lámɛk, 37Lámɛk mmɔ̌ Mɛtúsɛla, Mɛtúsɛla mmɔ̌ Ɛ́nɔk, Ɛ́nɔk mmɔ̌ Járɛt, Járɛt mmɔ̌ Mahálálɛl, Mahálálɛl mmɔ̌ Kánǎn, 38Kánǎn mmɔ̌ Ɛ́nɔs, Ɛ́nɔs mmɔ̌ Sét, Sét mmɔ̌ Ádam, Ádam mmɔ̌ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index