Search form

Lúkas 3:1-2

Jɔ̌n Njwiti arɛm ɛ̌ti Yesu

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Jn 1.19-28)

1-2Mpok Jɔ̌n mmɔ̌ Sakaría achi amɛm baso, Mandɛm achyɛ yi mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛghati bho. Mpok Tibériɔs achi mfɔ ngo anɛ ɛtɔk Rom ndǔ mamiɛ́ nɛku, Pɔ́ntiɔs Páílet abhak gɔ́bhanɔ atú Judɛ́ya, Hɛ́rɔd abhak mǔnti atú Gálili, mɔmáyi Fílip abhak mǔnti atú Itúria nɛ Trakonítis, nɛ Lisánias abhak mǔnti atú Abilene. Káyfas nɛ Ánas babhak bǒbati bachiǎkap Mandɛm. Mandɛm aghati Jɔ̌n mmɔ̌ Sakaría ɛnyɨŋ mpok yi achi amɛm baso, 3Jɔ̌n arɔk yɛ ndǔ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛn bɛchi atú Nnyɛ́n Jɔ́dan, angati nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛ bo mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap mánjwítí bhɔ́ bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ ɛbhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index