Search form

Lúkas 3:10

10Bǒ bhɔ bághókó nɔ́kɔ́ nɔ́ bábhɛp Jɔ̌n bɛ, “Yi sɛ́bhɔ́ŋɔ́ yɛ bɛkʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index