Search form

Lúkas 3:11

11Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nkú ɛpay ánchyɛ́ amɔt ntá anɛ abhɨkɨ bhɔŋ, nɛ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛnyíɛ́ ánkɔ́rɛ́ nɛ anɛ abhɨkɨ bhɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index