Search form

Lúkas 3:12

12Babhɛbhɛ́ nkabhɛnti nkwɔ bárɔ́k bɛ yi anjwiti bhɔ. Bábhɛp yi bɛ, “Ntɔŋ, yi sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index