Search form

Lúkas 3:13

13Jɔ̌n akɛmɛ bɔ bɛ, “Bǎkɛ́ sɔt nkábhɛ́nti ɛ́ncha anɛ́ bǎbhɔŋɔ bɛsɔt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index