Search form

Lúkas 3:14

14Mbɔk batɛmɛ́ nɛnu nkwɔ́ bábhɛp yi bɛ, “Yí sɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ sɔt nkáp ntá mmu nɛ bɛtaŋ, bǎkɛ́ bhat mmu ndak amʉɛt; dɔ̌ ká akap anɛ́ báchyɛ̀ bhe ndǔ bɛtɨk ɛbhɛn bǎkʉ̀ ánkway bhe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index