Search form

Lúkas 3:15

15Bo bábhaka nyaka ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Jɔ̌n árɛ̀m nɛ ɛbhɛn yi ákʉ̀. Ɛ́kʉ bábho bɛbhɛp mmʉɛt mbák Jɔ̌n kɛ achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index