Search form

Lúkas 3:16

16Jɔ̌n akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Mɛ̌jwìti bhe nɛ manyiɛp. Kɛ mmu anɛ acha mɛ ǎtwɔ̀. Mbɨ́kɨ́ kwáy mmu anɛ nchí kaŋari nkwɔbhɛ́nya bɛkak ɛbhi. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ anjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ ngó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index