Search form

Lúkas 3:17

17Ǎtwɔ̀ nɛ nchán myákátí awɔ ndu bɛ́chák nkway bɛ amfáp ɛnɛ ɛrɨ nɛ bɛkpáfu. Ánáŋ ánkʉ́ nɔ, ansɔt mbwɔt antɛn ndu nkpánɛ́, anyɔ mmɨk, ansɔt bɛkpáfu amfyɛ amɛm ngó anɛ apu nɛmɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index