Search form

Lúkas 3:18

18Jɔ̌n arɛm bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak ndu bɛfyɛ bhɔ ntɨ ndu ánù bɛkʉ mánóko Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ yi aghati bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index