Search form

Lúkas 3:19

19Jɔ̌n aji Mfɔ Hɛ́rɔd bɛ akwɛn ɛbhé Mandɛm ndu ásɔ́rɛ́ Hɛródias ngɔrɛ́ mɔ́máyi ábhay. Aji yí ɛ̌ti barak abʉ́abʉ achak ankɛm anɛ yi ákʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index