Search form

Lúkas 3:21

Jɔ̌n ajwiti Yesu

(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)

21Bápɛ́rɛ fe Jɔ̌n, anáŋ ǎjwìti nyaka bho. Ajwiti Yesu nkwɔ. Nɛ mpok Yesu ánɨ̀kmʉɛt, nɛbu nɛ́nɛ́nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index