Search form

Lúkas 3:22

22Ɛfóŋó Mandɛm asɔt mkpá ɛbhóŋó asɛp yi amʉɛt. Ɛyɔŋ ɛ́fú amfay ɛrɛm bɛ, “Wɔ ɔchí Mɔ́wa. Nkɔŋ wɔ tontó. Ɔ̌chyɛ̀ mɛ bɛyǎ maŋák”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index